Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy na do Polityki Prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw stosowane przez
DJ PRODUCTS Engineering Solutions Sp. z o.o.


I. Zakres stosowania Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Dostaw

 

 1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej OWUSD określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez DJ PRODUCTS Engineering Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Potęgowie (ul. Przemysłowa 7, 76-230 Potęgowo), zarejestrowaną pod numerem KRS 0000445024, zwaną w dalszej części Sprzedającym – z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a prowadzącymi zarobkową działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, zwanymi dalej Kupującym, a łącznie zwanymi dalej Stronami.
 2. Niniejsze OWUSD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym i mają do nich zastosowanie, o ile wyraźnie strony umowy nie postanowiły inaczej. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w OWUSD oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 3. Odmienne ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego nie są wiążące dla Sprzedającego chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności obie strony wyraziły zgodę na ich obowiązywanie. Dopiero od momentu złożenia takich oświadczeń ogólne warunki umów Kupującego mają zastosowanie do określonej umowy, zawartej z udziałem Sprzedającego. Wyrażenie zgody na zastosowanie ogólnych warunków umów stosowanych przez Kupującego w zakresie określonej umowy nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W razie sprzeczności OWUSD z warunkami stosowanymi przez Kupujacego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszych warunków, z zastrzeżeniem, iż zachowany został tryb wskazany w pkt I.4, a Kupujący nie powiadomił Sprzedającego o treści stosowanych przez niego warunków umów sprzedaży, przed zawarciem umowy. W przypadku konfliktu OWUSD z warunkami stosowanymi przez Kupujacego, o których obie strony wiedziały przed zawarciem umowy, strony postanowią na piśmie o tym, które warunki będą miały zastosowanie w zakresie poszczególnej umowy, jaką zamierzają zawrzeć.
 4. Kupujący składając zamówienie, akceptując fakturę pro-forma lub przystępując do realizacji umowy potwierdza tym samym znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Dostaw.
 5. Niniejsze OWUSD są powszechnie udostępnione na stronie internetowej www.djproducts.pl OWUSD są wiążące i uznaje się je za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą doręczenia mu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego, w którym zawarto informację o niniejszych OWUSD i ich zamieszczeniu na wyżej wskazanej stronie internetowej. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWUSD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich późniejszych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdy do złożenia zamówienia doszło w innej formie niż pisemna. W takim przypadku OWUSD uważa się za wiążące Kupującego z chwilą doręczenia mu faktury wystawionej przez Sprzedajacego, w której zawarto informację o niniejszych OWUSD i ich zamieszczeniu na wyżej wskazanej stronie internetowej.
 6. Informację, o której mowa w pkt I.5., Sprzedający umieszcza na fakturze lub potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego, według następującego brzmienia : „do niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw spółki DJ PRODUCTS Engineering Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Potęgowie, udostępnione na stronie internetowej www.djproducts.pl, według stanu prawnego na dzień zawarcia umowy”.


II. Zawarcie umowy

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach i usługach Sprzedającego stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego chyba, że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej, e-mailem lub faksem, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji, i jego przyjęcie przez Sprzedającego w postaci potwierdzenia zamówienia doręczonego Kupującemu za pośrednictwem listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, wysłanych na wskazany przez Kupującego adres, z zastrzeżeniem pkt II.12. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia przez Kupującego innych danych i informacji, dotyczących przedmiotu zamówienia oraz osoby Kupującego oraz potwierdzenia tych danych stosownymi dokumentami, wyznaczając w tym celu Kupującemu odpowiedni termin.
 3. Brak niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie oznacza przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem powinno zawierać:
  a/ określenie zamawianego towaru i/lub usługi,
  b/ ilość zamawianego towaru,
  c/ dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  d/ dane teleadresowe Kupującego niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną za zamówienie,
  e/ czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego,
  f/ sposób i miejsce odbioru towaru i/lub wykonania usługi,
  g/ dokładne oznaczenie osób upoważnionych do odbioru towaru w imieniu Kupującego wraz z podaniem danych identyfikujących te osoby,
  h/ inne dokumenty, o które Sprzedający wystąpi do Kupującego, w trybie określonym w pkt II.2 (m.in. kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP, REGON, kserokopia aktualnego odpisu/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej )
 5. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie elektronicznej winno zawierać, w miejsce elementu ujętego w ppkt e/ niniejszego punktu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego. Do zamówienia Kupujący obowiązany jest załączyć dokumenty, umożliwiające identyfikację osoby składającej zamówienie oraz uprawnienia do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 6. Sprzedający zachowuje prawo do weryfikacji każdego z elementów zamówienia przewidzianych w punkcie poprzedzającym według sposobu, który w danych okolicznościach uzna za odpowiedni.
 7. Składając zamówienie po raz pierwszy, Kupujący obowiązany jest przedstawić Sprzedającemu na jego żądanie kopie: aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), zaświadczenia wydanego przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON, ewentualnie inne dokumenty identyfikujące Kupującego.
 8. Kupujący posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składając zamówienie po raz pierwszy, przedstawia kopie: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, dokumentu poświadczającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej w miejscu prowadzenia działalności.
 9. Składając zamówienie po raz kolejny, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kopie dokumentów określonych w pkt. II.7 i II.8 jedynie w przypadku zmiany ich treści lub na każdorazowe żądanie Sprzedającego.
 10. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego przyczyn, w szczególności, gdy w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej lub zmiany przepisów, sprzedaż towarów lub usług jest utrudniona, niemożliwa bądź prowadzi do powstania po stronie Sprzedającego straty finansowej.
 11. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
 12. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w formie innej niż pisemna, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą jego przyjęcia przez Sprzedającego w postaci potwierdzenia zamówienia doręczonego Kupującemu w jednej z form, o których mowa w pkt II.2 niniejszych OWUSD.


III. Ceny i warunki zapłaty

 

 1. Wiążąca Kupującego cena i warunki jej zapłaty, jak również obowiązujący termin realizacji zamówienia określone są w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt II.2 lub II.12.
 2. Dokumentem potwierdzającym fakt wykonania umowy przez Sprzedającego jest faktura VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z mocy przepisów odrębnych lub postanowień oddzielnej umowy strony sporządzają protokół zdawczo odbiorczy lub inny dokument równoważny, potwierdzjący fakt wykonania określonej usługi.
 3. Cena sprzedaży, jak i termin jej zapłaty zostanie dokładnie oznaczony w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt III.4.
 4. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający może wystawić fakturę pro-forma, na podstawie której Kupujący obowiązany jest dokonać przedpłaty na poczet zamówienia w wysokości i terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku braku dokonania przez Kupującego przedpłaty zgodnie z treścią faktury pro forma Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, zwalniające Sprzedającego z obowiązku jej dalszego wykonania. W takim jednakże przypadku Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty już poniesione przez Sprzedającego związane z realizacją umowy, od której Sprzedający odstąpił. Powyższe nie ogranicza Sprzedającego w dochodzeniu roszczeń o naprawienie poniesionej w skutek tego szkody na zasadach ogólnych.
 5. Wszystkie ceny za oferowane przez Sprzedającego towary lub usługi są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 6. Ostateczna cena towaru/usługi określana jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Podobnie, udzielane przez Sprzedającego wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, itp. wymagają indywidualnych ustaleń.
 7. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane w sposób indywidualny podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty mogące powstać w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły w sposób odmienny. Poodbnie, w przypadku niedokonania przez strony indywidualnych ustaleń w zakresie kosztów dostawy obciążają one Kupujacego, w wysokości stosowanej przez przewożników (spedytorów) pośredniczących w dostawie przedmiotu zamówienia do Kupującego.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego. Koszty przelewów i związane z wymianą walut, jak i opłatami dyskontowymi obciążają Kupującego.
 9. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia względem Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. Sprzedający ma również prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.
 10. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego względem Sprzedającego nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny. Wyłącza się możliwość potrącenia przez Kupującego jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej przeciwko Sprzedającemu z wzajemną wierzytelnością Sprzedającego przeciwko Kupującemu, z tytułu zapłaty ceny w związku z wykonaniem umowy, do której stosuje się przepisy OWUSD.
 11. Zapłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, fakturze lub fakturze pro-forma. Zapłatę do rąk pracownika lub przedstawiciela Sprzedającego uznaje się za skuteczną tylko wtedy, gdy osoba ta jest upoważniona do odebrania zapłaty.
 12. Jeżeli w trakcie realizacji przez Strony umowy sprzedaży lub dostawy towarów, pojawią się uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego lub gdy fakt ten – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Sprzedający ma prawo powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia względem Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.


IV. Zaliczki

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego wpłacenia zaliczki lub ustanowienia zabezpieczenia na poczet umówionej ceny towaru/usługi w wysokości i terminie uzgodnionym przez Strony. Sprzedający wystawia fakturę zaliczkową, na podstawie której Kupujący obowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki na poczet zamówienia w terminie w niej oznaczonym. Faktura zaliczkowa, o której mowa w niniejszym punkcie przesyłana jest Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia zamówienia. Konieczność uiszczenia przez Kupującego zaliczki wskazywana jest w treści potwierdzenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się z chwilą zapłaty zaliczki w wysokości określonej w fakturze zaliczkowej. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności z tytułu zaliczki na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze zaliczkowej. Zwłoka Kupującego w zapłacie zaliczki powoduje automatyczne wydłużenie terminu realizacji umowy oznaczonego w potwierdzeniu zamówienia o okres liczony od dnia jej wymagalności do dnia jej zapłaty.
 3. W sytuacji, gdy Kupujący w określonym w fakturze zaliczkowej terminie nie uiści wymaganej zaliczki lub odmówi jej wpłacenia, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, ze skutkiem zwolnienia go z obowiązku jej dalszego wykonania. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty już poniesione przez Sprzedającego związane z przygotowaniem umowy do realizacji, od której Sprzedający odstąpił.

 

V. Wykonanie umowy

 

 1. W wyniku zawarcia umowy Sprzedający zobowiązany jest do wydania towaru lub świadczenia usługi, a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie.
 2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji, o którym mowa w pkt II.2 lub II.12.
 3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu lub przed jego upływem upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym zostanie powierzony przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów danego rodzaju, zastrzeżeniem postanowienia pkt IV.2 zdanie ostatnie. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał miejsca odbioru towaru, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania Kupującemu w miejscu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji. Koszty związane z przechowaniem towaru od upływu ostatniego dnia przewidzianego do jego odbioru do chwili wydania ponosi Kupujący. Koszty przechowania towaru rozkładają się w następujący sposób : - w wysokości 2 % wartości towaru netto za każdy dzień, w przypadku przechowywanie towaru przez okres od 1 do 15 dni, - w wysokości 3 % wartości towaru netto za każdy dzień, w przypadku przechowywanie towaru przez okres ponad 15 dni.
 4. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wydania towaru lub wykonania usługi, jeżeli przyczyną niezachowania tego terminu były okoliczności siły wyższej lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, a w szczególności: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi czy epidemie; nadto zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne; działania władzy państwowej; nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego powstałe w związku z np. brakiem energii elektrycznej, opóźnieniami transportowymi i celnymi, blokadami dróg, niedoborami energii elektrycznej, itp.
 5. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę towaru lub świadczenie usługi. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedający utracił możliwość wydania towaru lub świadczenia usługi, może on odstąpić od umowy po uprzednim powiadomieniu Kupującego.
 6. W sytuacji wstrzymania lub ograniczenia dostawy lub świadczenia usług przez Sprzedającego, bieg terminu dostawy/wykonania usługi ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy/usługi objętej wstrzymaniem, aż do momentu ustania przeszkody. W takim przypadku, Sprzedający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Kupującego o zawieszeniu biegu terminu dostawy/wykonania usługi wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.
 7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania, a Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 8. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się ono znacznie skomplikowane niż zakładano to w chwili zawarcia umowy, termin jego realizacji ulega przedłużeniu. Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z dokładnym uzasadnieniem przyczyny i wskazaniem nowego terminu realizacji zamówienia, jednak nie dłuższego niż 30 dni od upływu pierwotnie wskazanego terminu. Niniejsze zawiadomienie Sprzedający przesyła Kupującemu jeszcze przed upływem pierwotnego terminu realizacji zamówienia. Nie jest ono skuteczne w przypadku braku wchodzącego w jego zakres jakiegokolwiek elementu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub w przypadku, gdy zostało ono złożone Kupującemu już po upływie pierwotnego terminu realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt V.8 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne szkody powstałe w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia.
 10. Sprzedający może dokonywać dostawy towarów w partiach, o ile umowa zawarta z Kupującym nie stanowi inaczej. W braku takiej umowy, do Sprzedającego należy ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu takiej dostawy.
 11. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru towaru we wskazanym przez Sprzedającego miejscu i terminie lub niezwłocznie po powiadomieniu o postawieniu towaru do dyspozycji Kupującego w miejscu jego składowania.
 12. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go przedstawicielowi Kupującego lub z upływem terminu przewidzianego do jego odbioru przez Kupującego. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług przewoźnika lub spedytora, ryzyko to przechodzi na Kupującego, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi lub spedytorowi, a Sprzedający, od tego momentu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ubytki lub braki w towarze jak i jego opakowaniu.
 13. O ile strony nie postanowiły inaczej, wszelkie koszty związane z transportem towaru ponosi Kupujący zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez przewoźnika lub spedytora działających na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego. Kupujący obciążany jest kosztami przestoju w dostawie towaru spowodowanego okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Kupującego.
 14. Sprzedający zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu. Koszty takiego zabezpieczenia zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego chyba, że na wyraźne życzenie Kupującego wymagane będą dodatkowe zabezpieczenia. Koszty dodatkowego zabezpieczenia pokrywa w całości Kupujący.
 15. Kupujący odbierający towar transportem własnym z magazynu Sprzedającego, zobowiązany jest podać w zawiadomieniu o planowanym terminie odbioru towaru, dane osoby upoważnionej do odbioru obejmujące imię i nazwisko oraz numer i serię dowodu osobistego (lub serię i numer paszportu wraz z określeniem podmiotu wydającego paszport), a także dane dotyczące środka transportowego (rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny). Brak podania wyżej wymienionych informacji spowoduje odmowę wydania zamówionego towaru przez Sprzedającego. Analogicznie Sprzedający odmówi wydania towaru w przypadku niezgodności powyższych danych z danymi identyfikującymi osobę odbiorcy oraz środek transportu. Postanowienia pkt V.3 zdanie przedostatnie i ostatnie stosuje się odpowiednio.
 16. W przypadku dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, fakturze lub liście przewozowym, wydanie towaru nastąpi wyłącznie działającym w imieniu Kupującego upoważnionym osobom, o których mowa w pkt II.4 ppkt g/ OWUSD lub osobom dysponującym stosownym pisemnym pełnomocnictwem do odbioru towaru w imieniu Kupującego. W chwili dokonywanego odbioru, przedstawiciele Sprzedającego lub przowoźnika (spedytora) zobowiązani są do weryfikacji danych osób odbierających zamówiony towar w imieniu Kupującego. Postanowienia pkt V.15 stosuje się odpowiednio.
 17. Kupujący powinien współdziałać ze Sprzedającym w realizacji zamówienia, w szczególności powinien zapewnić odpowiednie miejsce rozładunku towarów.
 18. Dokonanie dostawy stwierdza się poprzez złożenie podpisu przez osoby upoważnione przez obydwie strony na stosownym dokumencie – dowodzie dostawy.

 

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 

 1. Wszelkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość zamówionego towaru wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty), o ile Strony nie postanowią inaczej. Umowa określająca przejście własności towarów w sposób odmienny od powyższego, winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku częściowego dokonywania dostawy towarów, uregulowanie ceny za określone jego partie pozostaje bez wpływu na przejście prawa własności za cały dostarczony towar.
 3. Sprzedający jest uprawniony do żądania natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny lub w sytuacji, gdy Sprzedający powziął uzasadnione wątpliwości – w oparciu o sytuację finansową Kupującego - co do możliwości wykonania przez niego zobowiązania. Koszty związane ze zwrotem towaru obciążają wyłącznie Kupującego.
 4. W przypadku, gdy wydanie towaru ma nastąpić przed dokonaniem zapłaty całości ceny, a Sprzedający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przez Kupującego zobowiązania, Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem towaru na rzecz Kupujacego do czasu zapłaty całości lub zabezpieczenia przez Kupujacego płatności pozostałej części ceny.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do zbycia jak i obciążania jakimikolwiek prawami towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego na rzecz osoby trzeciej przed dokonaniem zapłaty całości ceny. W razie uchybienia powyższemu zastrzeżeniu Kupujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Sprzedającemu szkodę.

 

VII. Gwarancja i rękojmia

 

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości i zgodności ze złożonym zamówieniem na sprzedane towary. Gwarancja obowiązuje od daty dostarczenia towaru Kupującemu. Warunki i termin gwarancji ustalane są każdorazowo w sposób indywidualny pomiędzy Stronami.
 2. Kupujący jest zobowiązany dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania towaru na jego rzecz, odbioru technicznego towaru i zbadać go pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności, zdatności do użytku oraz rozpoznawalnych niezgodności z umową, jak również ewentualnych innych wad fizycznych. Stwierdzone wady Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu na piśmie w powyższym terminie, ze wskazaniem czy żąda ich usunięcia w ramach gwarancji, czy zgłasza roszczenie z zakresu rękojmi za wady fizyczne, a jeżeli tak obowiązany jest określić treść żądania w ramach ustawowych uprawnień. Termin na rozpatrzenie przez Sprzedającego zgłoszonego żądania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zgłoszenia. W tym czasie, Sprzedający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia badania towaru pod kątem istnienia zgłoszonych wad, a Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu przeprowadzenie tych badań, pod rygorem utraty zgłoszonego roszczenia. W przypadku, gdy zgłoszenie okaże się nieuzasadnione, Sprzedający odmówi uwzględnienia roszczenia Kupującego, informując jednocześnie go o tym i uzasadniając swoje stanowisko na piśmie.
 3. Brak wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w punkcie VII.2, jak również brak zgłoszenia Sprzedającemu zastrzeżeń w zakresie przedmiotu umowy lub jego wad fizycznych we wskazanym wyżej terminie, skutkuje niemożnością dochodzenia przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w trakcie przeprowadzonego z należytą starannością badania. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy wada została podstępnie zatajona przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zobowiązany jest – według własnego wyboru - do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w punkcie poprzedzającym, wydanie towaru nastąpi wyłącznie działającym w imieniu Kupującego upoważnionym osobom, o których mowa w pkt II.4 ppkt g/ OWUSD lub osobom dysponującym stosownym pisemnym pełnomocnictwem do odbioru towaru w imieniu Kupującego. W chwili dokonywanego odbioru, przedstawiciele Sprzedającego zobowiązani są do weryfikacji danych osób odbierających towar w imieniu Kupującego.
 6. Na żądanie Sprzedającego strony powołają komisję składającą się ze wspólnych przedstawicieli, w celu ustalenia rodzaju wad towaru. Z prac komisji sporządza się pisemny protokół.
 7. Jeżeli powiadomienie o wadzie okaże się uzasadnione, Sprzedający zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w najszybszym, obiektywnie możliwym terminie od daty otrzymania powiadomienia o ich wykryciu od Kupującego. Po zapoznaniu się przez przedstawicieli Sprzedającego z rodzajem i charakterem wskazanych przez Kupującego wad, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o dokładnym terminie ich usunięcia. W przypadku niemożliwości zachowania powyższego terminu z uwagi na zaistnienie przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający zawiadomi Kupującego z jednoczesnym podaniem przyczyny opóźnienia i nowego terminu usunięcia wad. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne szkody powstałe w związku z przedłużeniem terminu usunięcia wad.
 8. Jeżeli w terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający nie przystąpi do usunięcia wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego 30 dni, może żądać wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. Żądanie Kupującego winno być dokonane w formie pisemnej, e-mailem lub faksem. Dokonanie wymiany towaru nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania przez Sprzedającego powyższego żądania. W przypadku nie dochowania wyżej wskazanego terminu, Kupującemu przysługuje prawo obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, lub do odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe na skutek niewłaściwej jego eksploatacji, serwisowania, obsługi, zastosowania, nieprawidłowego składowania, nieprawidłowego transportu dokonywanego przez Kupującego, nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie, jak również działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 10. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje również w przypadku dokonania przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży.
 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów powstałych w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

 

VIII. Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. W każdym tego rodzaju przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego ograniczona jest wyłącznie do naprawienia powstałej w związku z tym szkody do wysokości poniesionej straty, jednakże nie więcej niż do wysokości ceny netto zamówionych towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałby, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności również w sytuacji, gdy w ramach zamówienia dostarczono prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy dostarczony towar został przez Kupującego użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi oraz zaleceniami i instrukcjami.
 5. Sprzedający nie gwarantuje tego, że dostarczony towar jest odpowiedni dla założonych przez Kupującego celów i/lub odpowiada przepisom obowiązującego prawa w kraju Kupującego. Wszelkie koszty konieczne do pozyskania jakichkolwiek zezwoleń, które są niezbędne do korzystania, dostarczenia, montażu obciążają wyłącznie Kupującego.

 

IX. Zasada poufności

 

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania wszelkich informacji handlowych i technicznych, uzyskanych poprzez wzajemne stosunki handlowe, w poufności i nie będą ich udostępniać osobom trzecim.
 2. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze stron obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, strona dopuszczająca się takiego naruszenia zobowiązana jest do naprawienia powstałej w związku z tym szkody.
 3. Strony mogą w odrębnej umowie określić zasady utrzymania pomiędzy nimi poufności.


X. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy. Kary umowne.

 

 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym ich porozumieniem.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającej co najmniej 60 dni zwłoki Sprzedającego w realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą części lub całości ceny, jak również, gdy poweźmie uzasadnione obawy co do wypłacalności Kupującego.
 4. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego w okresie 30 dni po dacie umówionego terminu jego odbioru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem części zamówionego towaru z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający może odstąpić od umowy tylko co do tej części zamówienia, co do której Kupujący pozostaje w zwłoce.
 5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej w razie zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2 % ceny towaru netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 5 % tej ceny.
 6. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej w razie zwłoki Kupującego w odbiorze towaru - w wysokości 0,2 % ceny towaru netto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % tej ceny.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej, listem poleconym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWUSD wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zabrania się Kupującemu używania nazwy, znaków towarowych oraz nazw handlowych Sprzedającego chyba, że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej do wyprodukowanych przez niego towarów.
 4. Umowy zawierane przez strony, do których stosuje się niniejsze OWUSD podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów lub w związku z tymi umowami, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo w miejscowości Gdańsk.
 6. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez Kupującego w Zamówieniu. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zmianie danych wskazanych w Zawiadomieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty elektronicznej Kupującego uznaje się za skuteczne.
 7. Zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie wymaga cesja praw i obowiązków wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWUSD.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWUSD, przy czym Kupującego obowiązuje wersja OWUSD z chwili złożenia w sposób prawidłowy zamówienia.

 

Potęgowo, dnia 01.05.2015r.

Zatwierdził: Prezes Zarządu

Dariusz Bergmann

Elektrodrążenie drutowe

Elektrodrążenie drutowe (WEDM - wire electrical discharge machining)

Elektrodrążenie drutowe* to proces obróbki elektroerozyjnej wykorzystujący metalową elektrodę drutową w celu wycięcia zadanego kształtu w materiale obrabianym. Drut zawsze przecina obrabiany detal na wylot, toteż przed rozpoczęciem procesu należy w nim wykonać otwór startowy. Alternatywnie, obróbka może się rozpocząć od krawędzi detalu. Ponieważ cięcie drutem może odbywać się również pod kątem, możliwe jest obrabianie stożkowych detali lub wycinanie innych kształtów na górze oraz spodzie detalu. Drut jest wykonywany przeważnie z mosiądzu lub powlekanej miedzi i posiada średnice od 0.02 do 0.33 mm.

Metoda ta wykorzystywana jest głównie do wykonywania wykrojników, elementów form, narzędzi skrawających. Numerycznie sterowana elektrodrążarka drutowa wycina detale ze znakomitą dokładnością, jakością powierzchni oraz wydajnością.

Wycinarki drutowe (drutówki) z cyfrowymi generatorami dużej mocy przeznaczone do obróbki z dużą wydajnością przy zachowaniu integralności powierzchni. Z łatwością poradzą sobie z detalami o dużym stopniu skomplikowania, również o dużych gabarytach stosowanymi do produkcji tłoczników, matryc, form, części w przemyśle lotniczym, medycznym itp.

Elektrodrążenie drutem stosowane jest dla materiałów charakteryzujących się wysoką twardością. Metoda ta umożliwia równocześnie uzyskanie wysokiej precyzji wykonania oraz dużej gładkość powierzchni, nawet przy bardzo skomplikowanych kształtach.

Inna definicja elektrodrążenia drutowego: Elektrodrążenie drutowe cięcie drutem to wysoko precyzyjne wycinanie metodą elektroiskrową detali o zaprogramowanych kształtach przy pomocy cienkiego drutu o grubości od 0,02mm do 0,33mm.

*Drążarka – obrabiarka służąca do drążenia otworów i wgłębień w twardych materiałach, których obróbka skrawaniem jest bardzo trudna lub niemożliwa. Można na nich wykonywać otwory o nieregularnych kształtach nawet o średnicy 0,05 mm, można wycinać dowolne, skomplikowane kształty. Elektrodrążarkami można obrabiać tylko materiały, które są przewodnikami prądu elektrycznego jak węgliki spiekane, stal hartowaną, stal szybkotnącą, stal wysokokrzemową i inne metale. Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrodr%C4%85%C5%BCenie

 

 

Dokładność naszych elektrodrążarek drutowych

Firma DJ Products wykorzystuje elektrodrążarki drutowe renomowanej japońskiej firmy FANUC. Wszystkie maszyny serii Robocut oraz ich główne części - sterowniki, wzmacniacze i silniki są w 100% produkowane w fabryce FANUC w Japonii. Odnosząc się do japońskiej filozofii: mniej modułów, mniej części składowych. Rezultat: mniejsza podatność na usterki, mniej konserwacji i najwyższa niezawodność w branży.

W naszym parku maszynowym znajdują się obecnie dwie maszyny serii Robocut:

FANUC ROBOCUT Alfa-0iE/5/AWF

FANUC ROBOCUT Alfa-C600iA/5/AWF

robocut a0ia

Dokładne specyfikacje naszych elektrodrążarek drutowych można obejrzeć na specjalnie im poświęconej podstronie naszego parku maszynowego - elektrodrążarki drutowe.

Te skomplikowane maszyny są całkowicie sterowane numerycznie. Proces elektrodrążenia drutowego jest poprzedzony projektowaniem detali CNC na stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie SolidWorks/SolidCAM oraz CATIA.

Obie elektrodrążarki drutowe wyposażone są w sterownik FANUC 31i-WB, który w połączeniu z nowym typem generatora pozwala na bardzo szybką, wydajną i dokładną obróbkę.

Dokładność elementów wykonanych na elektrodrążarce drutowej FANUC Robocut Alfa-0iE/5/AWF oraz FANUC Robocut Alfa-C600iA/5/AWF wynosi 0,002mm. Detale wykonane przez maszynę są sprawdzane w naszym laboratorium pomiarowym na maszynach DEA Global Performance oraz INSIZE VM.

Sprzęt do elektrodrążenia drutowego został przez nas zakupiony częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa i uruchomienie innowacyjnego centrum pomiarowo-wdrożeniowego wysoko precyzyjnej obróbki metali” - realizowaliśmy projekt w okresie 01.03.2012 - 31.08.2013.

 

Parametry naszych maszyn:

elektrodrążarka drutowa mała:

maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego - 700 x 600 x 250 mm,

maksymalna masa detalu - 500 kg,

dokładność 0,01mm

wykończenie powierzchni na poziomie Ra=0,10 μm

elektrodrążarka drutowa duża:

maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego – 1050 mm x 820 mm x 300 mm,

maksymalna masa detalu - 1000 kg,

dokładność 0,01mm

wykończenie powierzchni na poziomie Ra=0,10 μm

 

Jakość naszych usług:

Elektrodrążenie drutowe to bardzo precyzyjna obróbka, gdzie wymagane są dokładności rzędu mikronów oraz bardzo wysokiej jakości wykończonej powierzchni. Pracujemy na sprawdzonych urządzeniach. Świadczymy najwyższej klasy usługi z zakresu drążenia różnego rodzaju kanałków, cienkich rowków, wielowypustów pasowanych oraz wysoko tolerowanych otworów. Wszystkie zlecenia realizujemy ze szczególną starannością i zaangażowaniem. Dokładamy wszelkich starań, by wykonywane przez nas drążenie było przykładem szczególnej precyzyjności oraz profesjonalizmu.

 

 

Detale CNC wykonane na elektrodrążarce drutowej:

 

Oprogramowanie CAD/CAM

 SolidWorks SolidCAM MILL 3D Premium
Oprogramowanie CAD/CAM

 solidcam logo
SolidCAM®
rozwija systemy CAM (Computer-Aided-Manufacturing) dla wytwarzania mechanicznego. Produkt SolidCAM jest potężnym narzędziem CAM specjalnie zaprojektowanym dla narzędziowni i ściśle zintegrowanym z SolidWorks®, Inventor® oraz Bentle®y. SolidCAM wykorzystuje wymienione systemy CAD do projektowania i funkcji związanych z projektowaniem, takich jak: projektowanie części, projektowanie form, wczytywania plików innych formatów, dostępu do analiz inżynierskich, zarządzaniem dokumentacją, zarządzaniem procesami, itp.

Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe, frezowanie 3-osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5-osiowe pozycjonowanie, ciągłe frezowanie 5-osiowe, obróbkę HSC, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki elektrodrążenia EDM.

Oto kilka z bardziej zaawansowanych operacji obsługiwanych przez SolidCAM: automatyczne ustawienie układu odniesienia, operacja kroku w bok 3D, frezowanie trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłębne, uwzględnianie oprawek narzędzia w wykrywaniu kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz pełne wykorzystanie obróbki resztki materiału.

solidcam

Wszystkie operacje są definiowane, obliczane i weryfikowane w pojedynczym oknie bez konieczności opuszczania środowiska SolidWorks. Wszystkie geometrie 2D i 3D wykorzystywane w operacjach obróbki są w pełni asocjatywne z modelem CAD. W momencie, gdy geometria wykorzystywana w definicji operacji obróbki zostanie zmieniona w modelu CAD, SolidCAM umożliwia użytkownikowi automatyczną synchronizację ze zmienioną geometrią.

SolidCAM jest systemem zorientowanym procesowo, który ma możliwość tworzenia obróbki na podstawie bazy procesów technologicznych. Jedną z podstawowych opcji SolidCAM dającą możliwość automatyzacji jest zdolność do tworzenia i zapisywania szablonów obróbki, które można wykorzystać przy obróbce podobnych części. Szablony obróbki wykorzystywane są do specyficznych zadań, jak: frezowania gwintów, planowanie powierzchni, obróbki dna ścian detalu, obróbki resztki materiałów. Użytkownik ma także możliwość stworzenia standardowego procesu obróbki, który można zapisać jako szablon i wykorzystać, gdy jest to konieczne.

CATIA Team PLM PLC
Oprogramowanie CAD/CAM/FEM

CAT A Simge


CATIA®
to jeden z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, tworzenia dokumentacji płaskiej, symulacji metodą elementów skończonych MES oraz programowania obróbki na maszynach numerycznych typu CNC. Oprogramowanie jest najpowszechniej wykorzystywane w przemysłach samochodowym i lotniczym. Doskonale sprawdza się w projektowaniu wyrobów AGD, form wtryskowych, tłoczników, wykrojników, elementów z blach, tworzyw sztucznych, kompozytów, linii produkcyjnych i wielu innych. Umożliwia wirtualne sprawdzenie ergonomii projektowanego wyrobu.

catia

CATIA dostarcza zestaw narzędzi do tworzenia powierzchniowej geometrii modelu, jej modyfikacji, analizy najbardziej złożonych kształtów. Ma bardzo dobrze rozwinięte narzędzia do projektowania powierzchni klasy A (powierzchnie stylistyczne).

Oprócz funkcji CAx oferuje narzędzia PDM/PLM (SmarTeam, Enovia) pozwalające na zarządzenie cyklem życia produktu (tworzeniem, rozwojem, dokumentacją, cyklem życia itd.). 

 

Dotacje unijne


Tytuł projektu: „Budowa i uruchomienie innowacyjnego centrum pomiarowo-wdrożeniowego wysoko precyzyjnej obróbki metali”

Beneficjent: DJ Products Engineering Solutions Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.02.00-00-075/12-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 1: Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.2: Rozwiązanie innowacyjne w MŚP.

Całkowity koszt realizacji Projektu :  3 608 205,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych:  2 933 500,00 PLN
Kwota dofinansowania Projektu:  880 050,00 PLN
Poziom dofinansowania:  30,00 %
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 880 050,00 PLN
   
Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.08.2013

Urządzenia pomiarowe

DER Performance

DEA - Global, model Performance 05.07.05
Maszyna pomiarowa

DEA GLOBAL Performance - charakteryzuje się wysoką dokładnością i wydajnością skanowania oraz technologią multisensorową. Nadaje się do większości zastosowań pomiarowych, od części pryzmatycznych do części o złożonej geometrii i powierzchniach formowanych swobodnie. Technologia multisensorowa oferuje odpowiednią konfigurację sond - nie ma znaczenia czy potrzebne są pomiary jednopunktowe, bardzo dokładne skanowanie czy operacje inżynierii wstecznej. Dostępny jest pełny asortyment czujników dotykowych czy bezstykowych. Nowa funkcja PC-DMIS Adaptive Scanning umożliwia użytkownikom dowolnego poziomu uzyskanie najwyższej wydajności skanowania - łatwo i wydajnie.

en  DEA GLOBAL brochure English

Informacje podstawowe

 • maksymalne wymiary detalu - 700 x 500 x 700 mm,
 • dokładność pomiaru - MPEE od 1,7 μm + L/333 μmm (15-30 °C),
 • konstrukcja portalowa.

 

projektor pomiarowy

INSIZE VISION
Maszyna pomiarowa

INSIZE Vision to optyczna maszyna pomiarowa sterowana ręcznie. Posiada proste w obsłudze oprogramowanie. Znajduje zastosowanie do pomiarów detali z tworzywa, gumy, płytek drukowanych oraz częściach metalowych.

Informacje podstawowe

 • Zakres pomiarowy (XxYxZ):   300x200x200mm
 • Maksymalne obciążenie stolika:    30kg
 • Rozdzielczość:    1µm
 • Niepewność pomiaru X/Y:    ≤(3+L/200)µm  L[mm]
 • Powtarzalność:   2µm
 • Obiektyw:    0,7X – 4.5X
 • Powiększenie:    28X – 180X
 • przelicznik mm/inch
 • współrzędne biegunowe i kartezjańskie
 • możliwość zapamiętania ekranu (zrzut do pliku JPG widoku z kamery)
 • rysowanie zmierzonego detalu
 • automatyczna detekcja krawędzi
 • mierzone figury: punkt, promień, średnica, łuk, kąt, rowek, linia, elipsa
 • konwersja danych do CAD, EXCEL, WORD

 

TESA-RUGOSURF-20

TESA RUGOSURF 20
Urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni

Chropowatościomierz TESA posiada funkcję tolerancji mierzonych wielkości oraz wyjście danych Micro USB. Może pracować z zasilaczem lub na akumulatorze. Opcjonalnie można podłączyć urządzenie do komputera lub drukarki, za pomocą przewodu Micro USB, oraz stosować wymienne końcówki pomiarowe.

 

 

en  Tesa Rogosurf 20 brochure English

Informacje podstawowe

 • Wyświetlacz: czarno biały LCD, przekątna 2", 160x100
 • Mierzone parametry:

       - ISO 4287-1997/JIS B0601/ASME B46-2002 Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, Rc, Rsm, Rmr, Pt, Pmr
       - DIN 4768 : Rmax
       - EN 10049 : RPc, Ppc
       - ISO 12085 (CNOMO) : R, Rx, AR

 • Zakres Oś X/Z: 16mm / 400 µm
 • Jednostki: mm / in
 • Zakres wskazań: Ra 0 do 100 µm; Rt 0,05 do 400 µm
 • Rozdzielczość: 0,001µm (0,01 µin)
 • dł. cut-offs λc: 0,25; 0,8; 2,5 mm (0,01; 0,03; 0,1 inch)
 • Pamięć: 20 pomiarów z przebiegami, lub >1000 pomiarów z parametrami
 • Liczba odcinków: od 1 do 5

 

ish-pha

ISH-PHA
Twardościomierz przenośny

en  ISH-HPA brochure English

Informacje podstawowe

 • Rozdzielczość:    1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa
 • Niepewność:    ±6HL (HL=800)
 • Wyświetlacz:    Twardość w HL, przeliczona twardość na wybraną skalę, kierunek pomiaru, czas pomiaru, wartość średnia, rodzaj materiału, data
 • Wyjście danych:    Bezprzewodowe IR i USB
 • Detal mierzony:  

    - Minimalna waga 5kg
    - Minimalna grubość 5mm
    - Minimalna grubość warstwy 0,8mm
    - Minimalny promień 11mm, z opcjonalnymi nakładkami

 • Zasilanie:    3 x AAA
 • Wymiary:    150x80x24mm
 • Waga:    200g

 

Informacje dodatkowe

 • duży czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem
 • bezprzewodowa komunikacja z drukarką, IR
 • programowane tolerancje
 • pomiar w skali Leeb’a HL przeliczany na (HV, HB, HRC, HRB, HS)
 • automatyczne wyłączanie
 • zgodny z normą ASTM A956-02

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy DJ Products Engineering Solutions Sp. z o.o.. ("DJ Products Engineering Solutions") i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Dokument Umowy"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

Ograniczona licencja
Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, DJ Products Engineering Solutions udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych ("Materiały"). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

DJ Products Engineering Solutions upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że DJ Products Engineering Solutions udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

 • zobowiązani są Państwo zachować - na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów - informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;
 • nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
 • nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.
Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, DJ Products Engineering Solutions nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Odpowiedzialność
Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. DJ Products Engineering Solutions nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę ("porada"). Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. DJ Products Engineering Solutions zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. DJ Products Engineering Solutions może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Odnośniki do innych stron internetowych
Strony internetowe firmy DJ Products Engineering Solutions mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą DJ Products Engineering Solutions.

DJ Products Engineering Solutions nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. DJ Products Engineering Solutions nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:
DJ Products Engineering Solutions sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy DJ Products Engineering Solutions lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Informacje dostarczane przez użytkownika
Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.
DJ Products Engineering Solutions wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn DJ Products Engineering Solutions. DJ Products Engineering Solutions może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Siemensa do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

DJ Products Engineering Solutions nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.
Dostawcy usług dla DJ Products Engineering Solutions muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy DJ Products Engineering Solutions i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla DJ Products Engineering Solutions.
Firma DJ Products Engineering Solutions dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. DJ Products Engineering Solutions umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.
Dostarczając firmie DJ Products Engineering Solutions takie informacje lub materiały, udzielają Państwo DJ Products Engineering Solutions nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby DJ Products Engineering Solutions wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

Ponadto Państwo:
oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i
potwierdzają świadomość faktu, że firma DJ Products Engineering Solutions zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z wyjątkiem umyślnego zachowania, DJ Products Engineering Solutions ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy DJ Products Engineering Solutions został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Zmiany
DJ Products Engineering Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.
DJ Products Engineering Solutions może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. DJ Products Engineering Solutions może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. DJ Products Engineering Solutions może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

Użytkownicy spoza Polski i obowiązujące prawo
Niniejsza Strona jest kontrolowana przez DJ Products Engineering Solutions z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. DJ Products Engineering Solutions nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Polityka ochrony prywatności
Polityka ochrony prywatności DJ Products Engineering Solutions zawarta jest w dokumencie "Polityka ochrony prywatności".

Informacje o firmie
Informacje o firmie DJ Products Engineering Solutions znajdują się na stronie internetowej www.djproducts.pl w sekcji "Informacje o firmie DJ Products".

Znaki towarowe
Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.

Polityka ochrony prywatności

Dbałość firmy DJ Products Engineering Solutions o ochronę danych osobowych
Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy DJ Products Engineering Solutions bardzo ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Dane osobowe
Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Cel wykorzystania
Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi - a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom na całym świecie, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa firmy i móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.  Możemy też (my lub strona trzecia w naszym imieniu) wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów.  Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy DJ Products Engineering Solutions.

Ograniczenie celu
Firma DJ Products Engineering Solutions zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne: dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;

 • do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Państwem;
 • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze;
 • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;
 • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy DJ Products Engineering Solutions.


Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie
Gdy wchodzą Państwo na naszą witrynę internetową, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszej strony i ulepszać jej działanie oraz zawartość.
"Cookies" - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze gdy przeglądają Państwon naszą witrynę, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Instrukcję  zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Dzieci
Firma DJ Products Engineering Solutions nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja "dziecka" i "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo
Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, firma DJ Products Engineering Solutions korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn internetowych
Witryna firmy DJ Products Engineering Solutions zawiera łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi
Firma DJ Products Engineering Solutions odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.

Pionowe centra obróbkowe

FANUC Robodrill Alfa-D21LiA5

FANUC ROBODRILL Alfa-D21LiA5 [2 sztuki]
Pionowe centrum obróbkowe

Fanuc ROBODRILL jest inteligentną przemysłową obrabiarką zaprojektowaną w celu zapewnienia wysokiej wydajności i precyzji obróbki.

Napędy bezpośrednie serii α-is oraz wykorzystanie technologii AI pozwalają na prowadzenie obróbek w szerokim zakresie: od wiercenia i gwintowania, poprzez frezowanie aż do szybkościowej obróbki kształtowej.

dk Robodrill brochure dansk
se Robodrill broschyr svenska
en Robodrill brouchure English

Informacje podstawowe

 • wymiary stołu - 850 mm x 410 mm,
 • przesuwy osi - X=700 mm, Y=400 mm, Z=330 mm,
 • maksymalny ciężar detalu - 300 kg,
 • sonda pomiaru narzędzia Renishaw TS27R,
 • sonda pomiaru detalu Renishaw OMP-40,
 • sterowanie Fanuc CNC 31i-B5,
 • chłodzenie przez wrzeciono,
 • prędkość wrzeciona - 10000 rpm,
 • precyzja pozycjonowania w każdej z osi <0,006mm,
 • powtarzalność pozycjonowania w każdej z osi - <0,004mm,
 • Al funkcja kompensacji rozszerzalności cieplnej – w osiach X, Y, Z.

 

 

Sunmill JHV-850

SUNMILL JHV-850
Pionowe centrum obróbkowe

Informacje podstawowe

 • wymiary stołu - 1020 mm x 550 mm,
 • przesuwy osi - X=850 mm, Y=550 mm, Z=580 mm,
 • maksymalny ciężar detalu - 600 kg,
 • liniały pomiarowe,
 • sonda pomiaru narzędzia Renishaw TS27R,
 • sonda pomiaru detalu Renishaw OMP-60,
 • chłodzenie przez wrzeciono - 20 bar,
 • wrzeciono z napędem bezpośrednim - 15000 obr./min.,
 • czwarta oś - średnica 250 mm.

  

DJ 110

EVERRICHO ER-VMC 1263A [2 sztuki]
Pionowe centrum obróbkowe

Informacje podstawowe

 • japoński sterownik i servomotory firmy FANUC
 • wymiary stołu - 1450 mm x 600 mm,
 • przesuwy osi - X=1200 mm, Y=630 mm, Z=600 mm,
 • maksymalny ciężar detalu - 1.200 kg,
 • sonda pomiaru narzędzia Renishaw TS27R,
 • liniały pomiarowe,
 • chłodzenie przez wrzeciono - 20 bar,
 • wrzeciono z napędem pasowym - 10.000 obr./min.
 • agregat chłodzenia oleju wrzeciona i śrub kulowych
 • prowadnice ślizgowe
 • 32-pozycyjny magazyn narzędzi
 • czwarta oś - średnica 250 mm.

  

ER-VMC-2210B

EVERRICHO ER-VMC 2210B 
Pionowe centrum obróbkowe

Informacje podstawowe

 • japoński sterownik i servomotory firmy FANUC
 • wymiary stołu - 2210 mm x 1000 mm,
 • przesuwy osi - X=2200 mm, Y=1000 mm, Z=900 mm,
 • maksymalny ciężar detalu - 3.000 kg,
 • sonda pomiaru narzędzia Renishaw TS27R,
 • liniały pomiarowe,
 • chłodzenie przez wrzeciono - 70 bar,
 • wrzeciono z napędem przekładniowym - 6.000 obr./min.
 • agregat chłodzenia oleju wrzeciona i śrub kulowych
 • prowadnice ślizgowe
 • 40-pozycyjny magazyn narzędzi


 

robot

Zestaw zrobotyzowany do wielkoseryjnej produkcji detali Fanuc Robodrill & Robot Fanuc M-20iA/35M
Zestaw zrobotyzowany

 

Informacje podstawowe

Zautomatyzowane stanowisko do produkcji wielkoseryjnej detali małej i średniej wielkości, których waga nie przekracza 20 kg. Zestaw składa się z dwóch bardzo szybkich centrów obróbkowych japońskiej firmy Fanuc Robodrill alfa D21LiA5 oraz robota Fanuc M-20iA/35M i magazynu detali. W wyniku zintegrowania tych maszyn otrzymaliśmy znaczny wzrost wydajności, produktywności oraz wysoką i powtarzalną jakość wykonanych detali


Elektrodrążarki drutowe

Fanuc Robocut Alfa-0iE-5-AWF

FANUC ROBOCUT Alfa-0iE/5/AWF
Elektrodrążarka drutowa

Nowa seria przecinarek drutowych FANUC CiA została całkowicie przeprojektowana, aby osiągnąć lepsze parametry obróbki. Zwiększono
szybkość i dokładność obróbki. Poprawiono czas operacji i jakość wykończonej powierzchni.Sterowana numerycznie elektroerozyjna wycinarka drutowa ROBOCUT.

Wyposażona w sterownik FANUC 31i-WB w połączeniu z nowym typem generatora pozwala na bardzo szybką, wydajną i dokładną obróbkę.

en  Robocut brochure English
en  Robocut/Robodrill/Roboshot brochure English

Informacje podstawowe

 • maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego - 700 x 600 x 250 mm,
 • maksymalna masa detalu - 500 kg,
 • przesuw osi X,Y - 370 x 270 mm,
 • przesuw osi Z - 255 mm,
 • przesuw osi U,V - +60 mm x +60 mm,
 • średnica drutu - ϕ 0,05 mm do ϕ 0,3 mm,
 • maksymalne pochylenie drutu - +/- 30 stopni/80 mm,
 • uzyskiwana chropowatość powierzchni po obróbce: Ra=0,10 μm z "MF2 Power Supply",
 • zespół chłodzący, stabilizujący temperaturę procesu i obrabianego elementu,
 • liniały osi X i Y,
 • system precyzyjnego wycinania naroży - AI corner control.Fanuc Robocut Alfa-C600iA-5-AWF

FANUC ROBOCUT Alfa-C600iA/5/AWF [2 sztuki]
Elektrodrążarka drutowa

Nowa seria przecinarek drutowych FANUC CiA została całkowicie przeprojektowana, aby osiągnąć lepsze parametry obróbki. Zwiększono
szybkość i dokładność obróbki. Poprawiono czas operacji i jakość wykończonej powierzchni.Sterowana numerycznie elektroerozyjna wycinarka drutowa ROBOCUT.

Wyposażona w sterownik FANUC 31i-WB w połączeniu z nowym typem generatora pozwala na bardzo szybką, wydajną i dokładną obróbkę.

en  Robocut brochure English
en  Robocut/Robodrill/Roboshot brochure English

Informacje podstawowe

 • maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego – 1050 mm x 820 mm x 300 mm,
 • maksymalna masa detalu - 1000 kg,
 • przesuw osi X,Y - 400 x 600 mm,
 • przesuw osi Z - 310 mm,
 • przesuw osi U,V - +100 mm x +100 mm,
 • średnica drutu 0,1 mm do 0,3 mm
 • maksymalne pochylenie drutu - +/- 30° /150 mm
 • uzyskiwana chropowatość powierzchni po obróbce - Ra=0,10 μm z "MF2 Power Supply"
 • agregat chłodniczy stabilizujący parametry procesu obróbki
 • liniały osi X i Y
 • AI system kontroli wycinania narożników

Maszyny konwencjonalne

 

konwencjonalne 2b

Tokarka narzędziowa TUM 35E1

Informacje podstawowe

 • średnica toczenia nad łożem: 350 mm,
 • średnica toczenia nad suportem: 200 mm,
 • długość toczenia: 1000 mm,
 • wrzeciono: 36 mm,
 • zakres obrotów wrzeciona: 28-2500 obr/min,
 • moc: 4 kw.konwencjonalna nowe

Szlifierka do wałków i otworów SWA 10a

Informacje podstawowe

 • największa średnica szlifowanego wałka - 100 mm,
 • największa długość szlifowanego wałka – 500 mm,
 • największa średnica szlifowanego otworu – 80 mm,
 • najmniejsza średnica szlifowanego otworu – 8 mm,
 • największa długość szlifowanego otworu – 80 mm,
 • wznios kłów – 95 mm,
 • największy rozstaw kłów – 400 mm,
 • największy skok stołu - 450 mm,
 • największy skręt stołu ±10°,
 • stożek w tulei konika 3 nr Morse'a,
 • największa średnica ściernicy – 300 mm,
 • najwieksza szerokość ściernicy – 40 mm,
 • średnica otworu ściernicy – 76 mm,
 • skręt wrzeciennika przedmiotu -30/+90°.konwencjonalna 3ver2

Szlifierka płaszczyznowa SPC 20D

Informacje podstawowe

 • największa długość szlifowania: 500 mm,
 • największa szerokość szlifowania: 200 mm,
 • największy wznios osi wrzeciona ponad powierzchnię stołu: 430 mm,
 • zakres prędkości stoł: 0,5-20 m/min,
 • nastawialny hydrauliczny przesuw poprzeczny na każdy przesuw stołu: 0,5-10 mm/skok,
 • zakres prędkości hydraulicznego przesuwu poprzecznego-ciągłego: 0,2-4 m/min,
 • wielkość ręcznego przesuwu poprzecznego:
 • na jeden obrót kółka: 3 mm,
 • na jedną działkę skali kółka: 0,01 mm,
 • wielkość ręcznego przesuwu pionowego:
      na jeden obrót kółka: 1 mm,
      na jedną działkę skali kółka: 0,005 mm,
 • wielkoś dosuwu automatycznego: 0-0,05mm,
 • maksymalny naddatek na zeszlifowanie: 0,95 mm,
 • średnica nowej ściernicy: 250 mm,
 • szerokość ściernicy: 25 lub 32 mm,
 • obroty wrzeciona ściernicy: 2400 obr/min.

 

konwencjonalna 4ver2

Szlifierka narzędziowa Tacchella 4AM

Informacje podstawowe

 • powierzchnia robocza stołu: 140x900 mm,
 • największa odległość między kłami koników: 510 mm,
 • największa odległość między kłami głowicy uchwytowej i konika: 410 mm,
 • wzniososi kłów nad powierzchnią stołu: 155 mm,
 • największa średnica szlifowania: 300 mm,
 • ręczny przesuw stołu: 400 mm,
 • hydrauliczny przesuw stołu: 400 mm,
 • ręczny poprzeczny przesuw stołu: 200 mm,
 • ręczny pionowy przesuw kolumny: 250 mm,
 • największa odległośćstołu od powierzchni stołu do osi wrzeciona ściernicy: 345 mm,
 • skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie poziomej: +-180 stopni,
 • najmniejsza odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona ściernicy: 95 mm,
 • skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie pionowej: +-20 stopni,
 • skręt stołu w prawo: 90 stopni,
 • skręt stołu w lewo: 75 stopni,
 • największa średnica ściernicy: 200 mm,
 • prędkość stołu przy napędzie hydraulicznym: 0-10 m/min.
 • ilośćobrotów wrzeciona ściernicy: 2200, 3200, 4400, 6400 obr./min.

 

ARG 300 plus 2

Przecinarka taśmowa Pilous ARG 300 Plus

Informacje podstawowe


Przecinarka z automatycznym grawitacyjnym posuwem ramienia

tabela1

Tokarki CNC

DJ 145

Tokarka sterowana numerycznie
Goodway GLS-1500L

Tokarka cnc renomowanego Tajwańskiego producenta firmy Goodway. Jest programowalną obrabiarką przeznaczoną do wysokowydajnej obróbki tokarskiej. Przy zastosowaniu nowoczesnego sterowania oraz napędów AC uzyskano tokarkę do bardzo dokładnych detali z wysoką precyzją przy powtarzalności o prostych lub skomplikowanych kształtach.

Informacje podstawowe

 • max. średnica obróbki: Ф 430 mm
 • max. długość obróbki: 660 mm
 • max. średnica przelotu: Ф 560 mm
 • rozmiar uchwytu: 152 mm.
 • max. średnica pręta: 45 mm
 • posuwy szybkie: 30 m/min
 • zakres obrotów wrzeciona: 6000 obr/min
 • moc wrzeciona: 7,5 / 11 kW
 • dokładność pozycjonowania: 0,00069*
 • powtarzalność pozycjonowania: 0,00027*
 • 12 pozycyjna głowica narzędziowa

Strona 1 z 4

 

logotypy Wzor-na-stroneScroll to top