Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy na do Polityki Prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw stosowane przez
DJ PRODUCTS Engineering Solutions Sp. z o.o.


I. Zakres stosowania Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Dostaw

 

 1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej OWUSD określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez DJ PRODUCTS Engineering Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Potęgowie (ul. Przemysłowa 7, 76-230 Potęgowo), zarejestrowaną pod numerem KRS 0000445024, zwaną w dalszej części Sprzedającym – z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a prowadzącymi zarobkową działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, zwanymi dalej Kupującym, a łącznie zwanymi dalej Stronami.
 2. Niniejsze OWUSD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym i mają do nich zastosowanie, o ile wyraźnie strony umowy nie postanowiły inaczej. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w OWUSD oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 3. Odmienne ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego nie są wiążące dla Sprzedającego chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności obie strony wyraziły zgodę na ich obowiązywanie. Dopiero od momentu złożenia takich oświadczeń ogólne warunki umów Kupującego mają zastosowanie do określonej umowy, zawartej z udziałem Sprzedającego. Wyrażenie zgody na zastosowanie ogólnych warunków umów stosowanych przez Kupującego w zakresie określonej umowy nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W razie sprzeczności OWUSD z warunkami stosowanymi przez Kupujacego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszych warunków, z zastrzeżeniem, iż zachowany został tryb wskazany w pkt I.4, a Kupujący nie powiadomił Sprzedającego o treści stosowanych przez niego warunków umów sprzedaży, przed zawarciem umowy. W przypadku konfliktu OWUSD z warunkami stosowanymi przez Kupujacego, o których obie strony wiedziały przed zawarciem umowy, strony postanowią na piśmie o tym, które warunki będą miały zastosowanie w zakresie poszczególnej umowy, jaką zamierzają zawrzeć.
 4. Kupujący składając zamówienie, akceptując fakturę pro-forma lub przystępując do realizacji umowy potwierdza tym samym znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Dostaw.
 5. Niniejsze OWUSD są powszechnie udostępnione na stronie internetowej www.djproducts.pl OWUSD są wiążące i uznaje się je za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą doręczenia mu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego, w którym zawarto informację o niniejszych OWUSD i ich zamieszczeniu na wyżej wskazanej stronie internetowej. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWUSD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich późniejszych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdy do złożenia zamówienia doszło w innej formie niż pisemna. W takim przypadku OWUSD uważa się za wiążące Kupującego z chwilą doręczenia mu faktury wystawionej przez Sprzedajacego, w której zawarto informację o niniejszych OWUSD i ich zamieszczeniu na wyżej wskazanej stronie internetowej.
 6. Informację, o której mowa w pkt I.5., Sprzedający umieszcza na fakturze lub potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego, według następującego brzmienia : „do niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw spółki DJ PRODUCTS Engineering Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Potęgowie, udostępnione na stronie internetowej www.djproducts.pl, według stanu prawnego na dzień zawarcia umowy”.


II. Zawarcie umowy

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach i usługach Sprzedającego stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego chyba, że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej, e-mailem lub faksem, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji, i jego przyjęcie przez Sprzedającego w postaci potwierdzenia zamówienia doręczonego Kupującemu za pośrednictwem listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, wysłanych na wskazany przez Kupującego adres, z zastrzeżeniem pkt II.12. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia przez Kupującego innych danych i informacji, dotyczących przedmiotu zamówienia oraz osoby Kupującego oraz potwierdzenia tych danych stosownymi dokumentami, wyznaczając w tym celu Kupującemu odpowiedni termin.
 3. Brak niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie oznacza przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem powinno zawierać:
  a/ określenie zamawianego towaru i/lub usługi,
  b/ ilość zamawianego towaru,
  c/ dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  d/ dane teleadresowe Kupującego niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną za zamówienie,
  e/ czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego,
  f/ sposób i miejsce odbioru towaru i/lub wykonania usługi,
  g/ dokładne oznaczenie osób upoważnionych do odbioru towaru w imieniu Kupującego wraz z podaniem danych identyfikujących te osoby,
  h/ inne dokumenty, o które Sprzedający wystąpi do Kupującego, w trybie określonym w pkt II.2 (m.in. kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP, REGON, kserokopia aktualnego odpisu/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej )
 5. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie elektronicznej winno zawierać, w miejsce elementu ujętego w ppkt e/ niniejszego punktu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego. Do zamówienia Kupujący obowiązany jest załączyć dokumenty, umożliwiające identyfikację osoby składającej zamówienie oraz uprawnienia do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 6. Sprzedający zachowuje prawo do weryfikacji każdego z elementów zamówienia przewidzianych w punkcie poprzedzającym według sposobu, który w danych okolicznościach uzna za odpowiedni.
 7. Składając zamówienie po raz pierwszy, Kupujący obowiązany jest przedstawić Sprzedającemu na jego żądanie kopie: aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), zaświadczenia wydanego przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON, ewentualnie inne dokumenty identyfikujące Kupującego.
 8. Kupujący posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składając zamówienie po raz pierwszy, przedstawia kopie: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, dokumentu poświadczającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej w miejscu prowadzenia działalności.
 9. Składając zamówienie po raz kolejny, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kopie dokumentów określonych w pkt. II.7 i II.8 jedynie w przypadku zmiany ich treści lub na każdorazowe żądanie Sprzedającego.
 10. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego przyczyn, w szczególności, gdy w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej lub zmiany przepisów, sprzedaż towarów lub usług jest utrudniona, niemożliwa bądź prowadzi do powstania po stronie Sprzedającego straty finansowej.
 11. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
 12. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w formie innej niż pisemna, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą jego przyjęcia przez Sprzedającego w postaci potwierdzenia zamówienia doręczonego Kupującemu w jednej z form, o których mowa w pkt II.2 niniejszych OWUSD.


III. Ceny i warunki zapłaty

 

 1. Wiążąca Kupującego cena i warunki jej zapłaty, jak również obowiązujący termin realizacji zamówienia określone są w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt II.2 lub II.12.
 2. Dokumentem potwierdzającym fakt wykonania umowy przez Sprzedającego jest faktura VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z mocy przepisów odrębnych lub postanowień oddzielnej umowy strony sporządzają protokół zdawczo odbiorczy lub inny dokument równoważny, potwierdzjący fakt wykonania określonej usługi.
 3. Cena sprzedaży, jak i termin jej zapłaty zostanie dokładnie oznaczony w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt III.4.
 4. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający może wystawić fakturę pro-forma, na podstawie której Kupujący obowiązany jest dokonać przedpłaty na poczet zamówienia w wysokości i terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku braku dokonania przez Kupującego przedpłaty zgodnie z treścią faktury pro forma Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, zwalniające Sprzedającego z obowiązku jej dalszego wykonania. W takim jednakże przypadku Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty już poniesione przez Sprzedającego związane z realizacją umowy, od której Sprzedający odstąpił. Powyższe nie ogranicza Sprzedającego w dochodzeniu roszczeń o naprawienie poniesionej w skutek tego szkody na zasadach ogólnych.
 5. Wszystkie ceny za oferowane przez Sprzedającego towary lub usługi są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 6. Ostateczna cena towaru/usługi określana jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Podobnie, udzielane przez Sprzedającego wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, itp. wymagają indywidualnych ustaleń.
 7. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane w sposób indywidualny podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty mogące powstać w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły w sposób odmienny. Poodbnie, w przypadku niedokonania przez strony indywidualnych ustaleń w zakresie kosztów dostawy obciążają one Kupujacego, w wysokości stosowanej przez przewożników (spedytorów) pośredniczących w dostawie przedmiotu zamówienia do Kupującego.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego. Koszty przelewów i związane z wymianą walut, jak i opłatami dyskontowymi obciążają Kupującego.
 9. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia względem Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. Sprzedający ma również prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.
 10. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego względem Sprzedającego nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny. Wyłącza się możliwość potrącenia przez Kupującego jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej przeciwko Sprzedającemu z wzajemną wierzytelnością Sprzedającego przeciwko Kupującemu, z tytułu zapłaty ceny w związku z wykonaniem umowy, do której stosuje się przepisy OWUSD.
 11. Zapłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, fakturze lub fakturze pro-forma. Zapłatę do rąk pracownika lub przedstawiciela Sprzedającego uznaje się za skuteczną tylko wtedy, gdy osoba ta jest upoważniona do odebrania zapłaty.
 12. Jeżeli w trakcie realizacji przez Strony umowy sprzedaży lub dostawy towarów, pojawią się uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Kupującego lub gdy fakt ten – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Sprzedający ma prawo powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia względem Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.


IV. Zaliczki

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego wpłacenia zaliczki lub ustanowienia zabezpieczenia na poczet umówionej ceny towaru/usługi w wysokości i terminie uzgodnionym przez Strony. Sprzedający wystawia fakturę zaliczkową, na podstawie której Kupujący obowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki na poczet zamówienia w terminie w niej oznaczonym. Faktura zaliczkowa, o której mowa w niniejszym punkcie przesyłana jest Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia zamówienia. Konieczność uiszczenia przez Kupującego zaliczki wskazywana jest w treści potwierdzenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się z chwilą zapłaty zaliczki w wysokości określonej w fakturze zaliczkowej. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności z tytułu zaliczki na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze zaliczkowej. Zwłoka Kupującego w zapłacie zaliczki powoduje automatyczne wydłużenie terminu realizacji umowy oznaczonego w potwierdzeniu zamówienia o okres liczony od dnia jej wymagalności do dnia jej zapłaty.
 3. W sytuacji, gdy Kupujący w określonym w fakturze zaliczkowej terminie nie uiści wymaganej zaliczki lub odmówi jej wpłacenia, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, ze skutkiem zwolnienia go z obowiązku jej dalszego wykonania. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty już poniesione przez Sprzedającego związane z przygotowaniem umowy do realizacji, od której Sprzedający odstąpił.

 

V. Wykonanie umowy

 

 1. W wyniku zawarcia umowy Sprzedający zobowiązany jest do wydania towaru lub świadczenia usługi, a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie.
 2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji, o którym mowa w pkt II.2 lub II.12.
 3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu lub przed jego upływem upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym zostanie powierzony przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów danego rodzaju, zastrzeżeniem postanowienia pkt IV.2 zdanie ostatnie. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał miejsca odbioru towaru, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania Kupującemu w miejscu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji. Koszty związane z przechowaniem towaru od upływu ostatniego dnia przewidzianego do jego odbioru do chwili wydania ponosi Kupujący. Koszty przechowania towaru rozkładają się w następujący sposób : - w wysokości 2 % wartości towaru netto za każdy dzień, w przypadku przechowywanie towaru przez okres od 1 do 15 dni, - w wysokości 3 % wartości towaru netto za każdy dzień, w przypadku przechowywanie towaru przez okres ponad 15 dni.
 4. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wydania towaru lub wykonania usługi, jeżeli przyczyną niezachowania tego terminu były okoliczności siły wyższej lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, a w szczególności: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi czy epidemie; nadto zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne; działania władzy państwowej; nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego powstałe w związku z np. brakiem energii elektrycznej, opóźnieniami transportowymi i celnymi, blokadami dróg, niedoborami energii elektrycznej, itp.
 5. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę towaru lub świadczenie usługi. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedający utracił możliwość wydania towaru lub świadczenia usługi, może on odstąpić od umowy po uprzednim powiadomieniu Kupującego.
 6. W sytuacji wstrzymania lub ograniczenia dostawy lub świadczenia usług przez Sprzedającego, bieg terminu dostawy/wykonania usługi ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy/usługi objętej wstrzymaniem, aż do momentu ustania przeszkody. W takim przypadku, Sprzedający obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Kupującego o zawieszeniu biegu terminu dostawy/wykonania usługi wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.
 7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania, a Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 8. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się ono znacznie skomplikowane niż zakładano to w chwili zawarcia umowy, termin jego realizacji ulega przedłużeniu. Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z dokładnym uzasadnieniem przyczyny i wskazaniem nowego terminu realizacji zamówienia, jednak nie dłuższego niż 30 dni od upływu pierwotnie wskazanego terminu. Niniejsze zawiadomienie Sprzedający przesyła Kupującemu jeszcze przed upływem pierwotnego terminu realizacji zamówienia. Nie jest ono skuteczne w przypadku braku wchodzącego w jego zakres jakiegokolwiek elementu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub w przypadku, gdy zostało ono złożone Kupującemu już po upływie pierwotnego terminu realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt V.8 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne szkody powstałe w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia.
 10. Sprzedający może dokonywać dostawy towarów w partiach, o ile umowa zawarta z Kupującym nie stanowi inaczej. W braku takiej umowy, do Sprzedającego należy ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu takiej dostawy.
 11. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru towaru we wskazanym przez Sprzedającego miejscu i terminie lub niezwłocznie po powiadomieniu o postawieniu towaru do dyspozycji Kupującego w miejscu jego składowania.
 12. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go przedstawicielowi Kupującego lub z upływem terminu przewidzianego do jego odbioru przez Kupującego. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług przewoźnika lub spedytora, ryzyko to przechodzi na Kupującego, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi lub spedytorowi, a Sprzedający, od tego momentu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ubytki lub braki w towarze jak i jego opakowaniu.
 13. O ile strony nie postanowiły inaczej, wszelkie koszty związane z transportem towaru ponosi Kupujący zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez przewoźnika lub spedytora działających na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego. Kupujący obciążany jest kosztami przestoju w dostawie towaru spowodowanego okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Kupującego.
 14. Sprzedający zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu. Koszty takiego zabezpieczenia zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego chyba, że na wyraźne życzenie Kupującego wymagane będą dodatkowe zabezpieczenia. Koszty dodatkowego zabezpieczenia pokrywa w całości Kupujący.
 15. Kupujący odbierający towar transportem własnym z magazynu Sprzedającego, zobowiązany jest podać w zawiadomieniu o planowanym terminie odbioru towaru, dane osoby upoważnionej do odbioru obejmujące imię i nazwisko oraz numer i serię dowodu osobistego (lub serię i numer paszportu wraz z określeniem podmiotu wydającego paszport), a także dane dotyczące środka transportowego (rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny). Brak podania wyżej wymienionych informacji spowoduje odmowę wydania zamówionego towaru przez Sprzedającego. Analogicznie Sprzedający odmówi wydania towaru w przypadku niezgodności powyższych danych z danymi identyfikującymi osobę odbiorcy oraz środek transportu. Postanowienia pkt V.3 zdanie przedostatnie i ostatnie stosuje się odpowiednio.
 16. W przypadku dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, fakturze lub liście przewozowym, wydanie towaru nastąpi wyłącznie działającym w imieniu Kupującego upoważnionym osobom, o których mowa w pkt II.4 ppkt g/ OWUSD lub osobom dysponującym stosownym pisemnym pełnomocnictwem do odbioru towaru w imieniu Kupującego. W chwili dokonywanego odbioru, przedstawiciele Sprzedającego lub przowoźnika (spedytora) zobowiązani są do weryfikacji danych osób odbierających zamówiony towar w imieniu Kupującego. Postanowienia pkt V.15 stosuje się odpowiednio.
 17. Kupujący powinien współdziałać ze Sprzedającym w realizacji zamówienia, w szczególności powinien zapewnić odpowiednie miejsce rozładunku towarów.
 18. Dokonanie dostawy stwierdza się poprzez złożenie podpisu przez osoby upoważnione przez obydwie strony na stosownym dokumencie – dowodzie dostawy.

 

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 

 1. Wszelkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość zamówionego towaru wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty), o ile Strony nie postanowią inaczej. Umowa określająca przejście własności towarów w sposób odmienny od powyższego, winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku częściowego dokonywania dostawy towarów, uregulowanie ceny za określone jego partie pozostaje bez wpływu na przejście prawa własności za cały dostarczony towar.
 3. Sprzedający jest uprawniony do żądania natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny lub w sytuacji, gdy Sprzedający powziął uzasadnione wątpliwości – w oparciu o sytuację finansową Kupującego - co do możliwości wykonania przez niego zobowiązania. Koszty związane ze zwrotem towaru obciążają wyłącznie Kupującego.
 4. W przypadku, gdy wydanie towaru ma nastąpić przed dokonaniem zapłaty całości ceny, a Sprzedający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przez Kupującego zobowiązania, Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem towaru na rzecz Kupujacego do czasu zapłaty całości lub zabezpieczenia przez Kupujacego płatności pozostałej części ceny.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do zbycia jak i obciążania jakimikolwiek prawami towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego na rzecz osoby trzeciej przed dokonaniem zapłaty całości ceny. W razie uchybienia powyższemu zastrzeżeniu Kupujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Sprzedającemu szkodę.

 

VII. Gwarancja i rękojmia

 

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości i zgodności ze złożonym zamówieniem na sprzedane towary. Gwarancja obowiązuje od daty dostarczenia towaru Kupującemu. Warunki i termin gwarancji ustalane są każdorazowo w sposób indywidualny pomiędzy Stronami.
 2. Kupujący jest zobowiązany dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania towaru na jego rzecz, odbioru technicznego towaru i zbadać go pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności, zdatności do użytku oraz rozpoznawalnych niezgodności z umową, jak również ewentualnych innych wad fizycznych. Stwierdzone wady Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu na piśmie w powyższym terminie, ze wskazaniem czy żąda ich usunięcia w ramach gwarancji, czy zgłasza roszczenie z zakresu rękojmi za wady fizyczne, a jeżeli tak obowiązany jest określić treść żądania w ramach ustawowych uprawnień. Termin na rozpatrzenie przez Sprzedającego zgłoszonego żądania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zgłoszenia. W tym czasie, Sprzedający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia badania towaru pod kątem istnienia zgłoszonych wad, a Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu przeprowadzenie tych badań, pod rygorem utraty zgłoszonego roszczenia. W przypadku, gdy zgłoszenie okaże się nieuzasadnione, Sprzedający odmówi uwzględnienia roszczenia Kupującego, informując jednocześnie go o tym i uzasadniając swoje stanowisko na piśmie.
 3. Brak wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w punkcie VII.2, jak również brak zgłoszenia Sprzedającemu zastrzeżeń w zakresie przedmiotu umowy lub jego wad fizycznych we wskazanym wyżej terminie, skutkuje niemożnością dochodzenia przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w trakcie przeprowadzonego z należytą starannością badania. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy wada została podstępnie zatajona przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zobowiązany jest – według własnego wyboru - do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w punkcie poprzedzającym, wydanie towaru nastąpi wyłącznie działającym w imieniu Kupującego upoważnionym osobom, o których mowa w pkt II.4 ppkt g/ OWUSD lub osobom dysponującym stosownym pisemnym pełnomocnictwem do odbioru towaru w imieniu Kupującego. W chwili dokonywanego odbioru, przedstawiciele Sprzedającego zobowiązani są do weryfikacji danych osób odbierających towar w imieniu Kupującego.
 6. Na żądanie Sprzedającego strony powołają komisję składającą się ze wspólnych przedstawicieli, w celu ustalenia rodzaju wad towaru. Z prac komisji sporządza się pisemny protokół.
 7. Jeżeli powiadomienie o wadzie okaże się uzasadnione, Sprzedający zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w najszybszym, obiektywnie możliwym terminie od daty otrzymania powiadomienia o ich wykryciu od Kupującego. Po zapoznaniu się przez przedstawicieli Sprzedającego z rodzajem i charakterem wskazanych przez Kupującego wad, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o dokładnym terminie ich usunięcia. W przypadku niemożliwości zachowania powyższego terminu z uwagi na zaistnienie przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający zawiadomi Kupującego z jednoczesnym podaniem przyczyny opóźnienia i nowego terminu usunięcia wad. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne szkody powstałe w związku z przedłużeniem terminu usunięcia wad.
 8. Jeżeli w terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający nie przystąpi do usunięcia wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego 30 dni, może żądać wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. Żądanie Kupującego winno być dokonane w formie pisemnej, e-mailem lub faksem. Dokonanie wymiany towaru nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania przez Sprzedającego powyższego żądania. W przypadku nie dochowania wyżej wskazanego terminu, Kupującemu przysługuje prawo obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, lub do odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe na skutek niewłaściwej jego eksploatacji, serwisowania, obsługi, zastosowania, nieprawidłowego składowania, nieprawidłowego transportu dokonywanego przez Kupującego, nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie, jak również działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 10. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje również w przypadku dokonania przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży.
 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów powstałych w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

 

VIII. Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. W każdym tego rodzaju przypadku odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego ograniczona jest wyłącznie do naprawienia powstałej w związku z tym szkody do wysokości poniesionej straty, jednakże nie więcej niż do wysokości ceny netto zamówionych towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałby, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności również w sytuacji, gdy w ramach zamówienia dostarczono prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy dostarczony towar został przez Kupującego użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi oraz zaleceniami i instrukcjami.
 5. Sprzedający nie gwarantuje tego, że dostarczony towar jest odpowiedni dla założonych przez Kupującego celów i/lub odpowiada przepisom obowiązującego prawa w kraju Kupującego. Wszelkie koszty konieczne do pozyskania jakichkolwiek zezwoleń, które są niezbędne do korzystania, dostarczenia, montażu obciążają wyłącznie Kupującego.

 

IX. Zasada poufności

 

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania wszelkich informacji handlowych i technicznych, uzyskanych poprzez wzajemne stosunki handlowe, w poufności i nie będą ich udostępniać osobom trzecim.
 2. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze stron obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, strona dopuszczająca się takiego naruszenia zobowiązana jest do naprawienia powstałej w związku z tym szkody.
 3. Strony mogą w odrębnej umowie określić zasady utrzymania pomiędzy nimi poufności.


X. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy. Kary umowne.

 

 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym ich porozumieniem.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającej co najmniej 60 dni zwłoki Sprzedającego w realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą części lub całości ceny, jak również, gdy poweźmie uzasadnione obawy co do wypłacalności Kupującego.
 4. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego w okresie 30 dni po dacie umówionego terminu jego odbioru, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem części zamówionego towaru z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający może odstąpić od umowy tylko co do tej części zamówienia, co do której Kupujący pozostaje w zwłoce.
 5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej w razie zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2 % ceny towaru netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 5 % tej ceny.
 6. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej w razie zwłoki Kupującego w odbiorze towaru - w wysokości 0,2 % ceny towaru netto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % tej ceny.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej, listem poleconym pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWUSD wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zabrania się Kupującemu używania nazwy, znaków towarowych oraz nazw handlowych Sprzedającego chyba, że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej do wyprodukowanych przez niego towarów.
 4. Umowy zawierane przez strony, do których stosuje się niniejsze OWUSD podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów lub w związku z tymi umowami, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo w miejscowości Gdańsk.
 6. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez Kupującego w Zamówieniu. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zmianie danych wskazanych w Zawiadomieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty elektronicznej Kupującego uznaje się za skuteczne.
 7. Zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie wymaga cesja praw i obowiązków wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWUSD.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWUSD, przy czym Kupującego obowiązuje wersja OWUSD z chwili złożenia w sposób prawidłowy zamówienia.

 

Potęgowo, dnia 01.05.2015r.

Zatwierdził: Prezes Zarządu

Dariusz Bergmann

 

logotypy Wzor-na-stroneScroll to top